Undervisning

Fælles mål

Skolen følger Fælles Mål, som er beskrevet af Børne- og Undervisningsministeriet. 

Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt børnehaveklassen. 

Fælles Mål består af fagmål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt vejledende færdigheds- og vidensmål.

I alle fag indgår der tre tværgående emner: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

Læseplaner uddyber Fælles Mål for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. 

Se Fælles Mål for alle fag her

Urdu, eleverne undervises i urdu fra 0. til 9. kl. Formålet med faget er at eleverne lærer at beherske urdu og udvikler deres sproglige kompetencer, således at de kan kommunikere både mundtligt og skriftligt på urdu.

Undervisningen i urdu skal bidrage til at eleverne opnår viden og kompetencer inden for de tre sammenhængende kompetenceområder: mundtlig- og skriftlig kommunikation, de historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Pakistan.

Faget urdu skal bidrage til at styrke elevernes følelse af deres danske/pakistanske tilhørsforhold og fremme deres forståelse af sproget urdu som en kilde til udvikling af deres personlige identitet.

Se Fælles Mål for Urdu

Se Fælles Mål for Islam

Faget kristendom følger Fælles Mål fra 7. klasse.  

For faget religion vil følgende være gældende:

  • I faget religion undervises der i Islam.

  • Eleverne skal igennem undervisningen opnå indsigt og forståelse for Islam, således at de kan praktisere deres religion i overensstemmelse med dens værdilære. Eleverne skal opnå et kendskab til deres religion, og blive i stand til at kunne redegøre for dens moralske værdigrundlag i en kontekst præget af tolerance og flerkulturelle livsopfattelser.

  • I udskolingsfasen 7. til 9. klasse skal faget yderligere omfatte de øvrige centrale verdensreligioner, således at eleverne lærer disse religioners menneskesyn, værdier og traditioner. Samtidigt er det væsentligt, at eleverne bibringes en kulturhistorisk forståelse af religionernes placering i samfundsmæssige udviklinger.

For faget musik vil følgende være gældende:

  • For alle klassetrin gælder det at, musik og sang indgår natuligt i de øvrige fag og undervisning.
  • Sang, musik og optræden har en central plads ved vores daglige morgensamling, ved emneforløb, på skolens mærkedage og ikke mindst skolens kulturelle arrangementer.
  • Vores 0. klasse til 4. klasse har to ugentlig musiktimer. Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik, og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske og etniske sange.
  • Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet, og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.
  • Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik, skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  •  Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition, som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.
  • Eleverne vil desuden løbende deltage i musikalske arrangementer i form af koncerter o.l.

Se skolens
karaktergivning

Overgang til ungdomsuddannelser