Evalueringsplan

Evalueringsplan for Jinnah International School

Skolens hensigt med evalueringsplanen udspringer fra ønsket om en samlet plan for, hvordan der på Jinnah International School arbejdes med evaluering. Målet er en tydelig og målrettet plan, der samtidig er refleksiv og undersøgende. Den skal medvirke til at sikre elevens samlede faglige/pædagogiske samt sociale niveau løbende udvikles og finpudses. Evalueringsplanen tager højde for, at respons og tilbagemelding fra modtageren er et vigtigt aktiverende princip i læringsprocessen. Den skaber grundlaget for en aktiv og engageret læringsproces.

Respons og forståelse samt udvikling er således gensidigt afhængige af hinanden i evalueringsarbejdet. Respekten for en ligeværdig og respektfuld dialog mellem læreren og eleven, skal være det bærende princip i evalueringsforløbet. Skolens evaluering skal leve op til gældende bestemmelser i loven om friskoler og private grundskoler. “Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn, på elevernes udbytte af skolegangen.” Som led i undervisningen, skal skolen løbende foretage evaluering af, elevernes udbytte af undervisningen. Da skolens elever er tosprogede, lægges der stor vægt på, at udforme en evalueringskultur, der tager højde for dette.

Løbende evaluering. (§1b, stk 2)
Opfølgning og vurdering
Test & prøver
Underretning til forældre. (§ 1b stk. 1 i friskoleloven)

Konklusion og opfølgning

Skolens tilsynsførende bekræfter, at elevernes standpunkt lever op til fællesmål. Skolelederen fører løbende tilsyn med at undervisningen lever op til ministeriets bestemmelser. Dels via lærernes årsplaner og regelmæssige drøftelser med lærerne, dels ved besøg i klasserne.