Anti-mobbe strategi

Anti-mobbe strategi på Jinnah Skole

Alle skoler skal have en anti-mobbe strategi, der inkluderer digital mobning, og Jinnah Skolen ønsker på alle måder at fremme god trivsel for alle skolens elever, da en god trivsel fremmer den enkelte elevs læring. Skolen skal være fri for mobning.

Mobning er ikke uskyldige drillerier, det er alvorligt og defineres som: ”Når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.”

Sådan undgår vi, at dit barn bliver mobbet på Jinnah Skolen

Det er alfa og omega, at du som forældre trygt kan sende dit barn i skole uden at skulle frygte, om barnet udsættes for mobning. Derfor har vi en streng anti-mobbe politik, som sikrer, at du ikke behøver at bekymre dig. Vores anti-mobbe politik er baseret på følgende:

God trivsel i respektfulde rammer

Vi har skabt en hverdag for børnene, hvor vi respekterer hinanden i alle rum, offline som online. Vi er opmærksomme på, om børnene trives og har opbygget de bedste rammer for at sikre god trivsel. Det gør vi ved at biddrage til højt selvværd, gensidig respekt og forpligtende fællesskab.

Fælleskab

At dele oplevelser med hinanden er generelt forbyggende mod mobning, derfor er det vigtigt for os, at børnene har gode oplevelser sammen på skolen og udenfor skolen, både på tværs af køn, klasser, interesser mv. For at styrke fællesskabet afholdes klassearrangementer, lejerskoler, ture udenfor skolen, anderledes uger, fælles bodspil, fødselsdage, morgensang m.m.

Imødekommenhed

Børnene spejler sig selv i forældre og i hinanden, det gælder både ord og handling, derfor er det vigtigt, at forældre er imødekommende og bakker op om skolen og klassen. Desuden skal der holdes en respektfuld tone, når man taler med hinanden og om andre mennesker.

Skolens handleplan i tilfælde af en elev oplever mobning

 1. Det er vigtigt, hvis der er mistanke om mobning offline eller online, at man handler ansvarsfuldt og henvender sig til den retmæssige voksen på skolen. Dette gælder naturligvis medarbejdere, elever og forældre. Dette er afgørende for, at vi kan løse problemet.
 2. For elever, forældre og kolleger er det klasselæreren, der skal kontaktes og oplyses, hvad man ser, der sker ift. elev eller en gruppe.
 3. Klasselæreren, der har den samlede viden om klassen, kan nuancere situationen og få et overblik over omfanget og karakteren af evt. mobning. 

Afhængig af omfanget og karakteren af evt. mobning kan klasselæreren iværksætte en handleplan for at stoppe det:

 1. Drøftelse og sparring i klasseteamet. I klasseteamet indgår klassens centrale lærere.

 2. Klasselæreren kan inddrage andre klasselærere, hvis der er tale om mobning på tværs af klasserne. I øvrigt inddrages de kolleger, der er relevante. Hvis mobning foregår i et bestemt fag eller lignende.

 3. Klasselæreren kan have individuelle samtaler eller gruppesamtaler med eleverne efter behov. Eleverne høres.

 4. Klassemøder for klasse og klasselærer med indgåelse af aftaler, der følges op.

 5. Inddragelse af ledelsen til sparring eller handling. Ledelsen orienteres løbende om de enkelte klassers generelle trivsel.

 6. Inddragelse af forældre til de involverede elever.

 7. Indkaldelse til møder for forældre. Det kan være hele klassens forældre, pige/drenge forældre, eller en gruppe af forældre.

 8. Klasselæreren og ledelsen udarbejder en handleplan.

 9. Evt. sparring med eksterne fagfolk fra f.eks. PPR. Tværfaglige samarbejdsmøder med PPR, SSP, sundhedsplejerske mv. Hvor en handleplan aftales og iværksættes med opfølgning.

Er der tale om mobning?

 • Så bliver forældrene til de inddragede elever orienteret gennem mail eller ved samtaler afhængig af mobnings størrelse.
 • Eleverne inddrages, for at oplyse deres oplevelse, før der tages beslutninger på deres vegne. Det omfatter både dem som mobber og dem, der bliver mobbet.
 • En medarbejder kan dog godt stoppe situationen, lave en akut sanktion eller bede forældre hente deres barn uden at høre de enkelte elever. Det kan være nødvendigt i enkelte tilfælde at tage en konkret beslutning. Det vil ofte være for at skærme en elev, der er meget frustreret.
 • I det efterfølgende arbejde vil eleven høres, hvis det er en situation, der griber yderligere om sig. Klasselæreren følger op på den slags situationer i samarbejde med forældrene og ledelsen.
 • Er der tale om digital mobning, kan vi få brug for at kontakte andre skoler og eksterne fagfolk, hvis mobningen rækker ud over elever på vores egen skole.
 • Oplever man som elev og forælder digital mobning, er det meget hjælpsomt, hvis man kan dokumentere det, der er skrevet/sendt. Hvis der er screen-shots af en kommunikation er det lettere at få en fælles forståelse af, hvad der er foregået. Det kan være svært, som forældre at forstå at ens eget barn har mobbet, så med en kopi af kommunikationen, kommer vi hurtigere til en fælles forståelse af situationen.
 • Bortvisning fra skolen kan være den yderste konsekvens for mobning.
 • Forældrene kan kontakte ledelsen og bestyrelsen, hvis de oplever, at det vil være formålstjeneligt. Det kan være, hvis man oplever, der ikke er den ønskede progression, at der er tale om helt generelle trivselsproblemer på tværs af klasser eller noget andet overordnet.