Generalforsamling 2016 referatJinnah International School

Referat af ordinær generalforsamling søndag den 6. marts 2016

1. Valg af dirigent: Muhammad Nawaz.
2. Beretning om skoleårets gang af bestyrelsesformand Ghulam Rasool Khan:

Asalaam-o-alaikum

Vi starter herved årets generalforsamling med en recitation fra Koranen og giver ordet videre til Faiz Hussain Saab.

I anledning af vores 32. års generalforsamling glæder bestyrelsen og skolelederen sig til fortsat vellykket samarbejde og byder Dem alle hjertelig velkommen.

Vi indleder generalforsamlingen med årets med vedtagne dagsorden, som indledes med information til forældrene.

Antal elever: 175 elever

Antal elever på venteliste: 117 elever

Antal lærere på skolen: 13 lærere

Øvrige medarbejdere: en skolesekretær, en pædagog, rengøringspersonale og en pedel

Økonomi:

Skolens likvide beholdning pr. 31/12/2015: 2.667.915 Kr.
Skolens invistering i undervisning: 344.872 Kr.
Skolens invistering i audioudstyr: 341.835 Kr.

Detaljerne vil vores revisor Kim Wass gennemgå.

Til forældrene
Som herboende i denne del af den vestlige verden er det yderst essentielt, at vores børn modtager en traditionel kulturel opdragelse med de bedste af de muslimske værdier. Skolens medarbejdere betragter det som en af deres fornemmeste opgaver at støtte op om forældrenes bestræbelser på og ønske om at formidle disse værdier til eleverne.

Jinnah International School tilbyder børnene den højest mulige faglighed, som kan åbne vejen til en god uddannelse, så fremt den enkelte vælger at tage imod denne mulighed til at opnå deres mål og vejen til en lys fremtid.

I Islam lægges der stor vægt på, at man får en god uddannelse, der åbner vejen til at begå sig i samfundet. Vores opgave som ansvarshavende forældre består i at hjælpe vores børn igennem uddannelsesprocessens mange udfordringer og ledsage dem til deres egen gode og lysende fremtid.

En god dialog mellem skole og hjem vægtes højt, lektier og beskeder gives pr. mail, så forældrene kan støtte deres barn i at få lavet lektier.

Forældrene modtager tre gange om året standpunkts karakterer, så forældrene kan se, hvordan barnet klarer sig i de enkelte fag. Alle forældre er meget velkommne til at rette henvendelse med spørgsmål herom til skolen.

Årsberetning
Kendetegnet for året 2015 har været fortsat at gøre Jinnah International School bedre, både undervisningen og de fysiske rammer.

Lærerne og bestyrelsen har haft et fællesmøde, hvor vi har diskuteret skolens pædagogiske linje og vision. Det var et meget inspirerende møde for alle partere, og det blev besluttet, at der skal holdes et igen i foråret. Et godt samarbejde mellem lærere og bestyrelsen vil fremover blive vægtet højt, for at vi kan opnå de ønskede resultater for vores elever.
Efter sommerferien er lærerkollegiet fuldtalligt, lærerne trives med hinanden, hvilket betyder, at de er engagerede og samarbejder på alle mulige måder.

I løbet af hele året har en del af vores lærere været på diverse kurser, vi prioritere at lærerne fortsat efteruddannes og inspireres til at udvikle deres færdigheder/ kundskaber til gavn for eleverne.

To gange om året laves der diagnostiske test i henholdsvis dansk og matematik. Disse tests bruger lærerne til at tilrettelægge differenceret undervisning, så den enkelte elevs behov tilgodeses.

I mange år har vi haft lektiecafe for de ældste elever, men fra august fik alle elever obligatorisk studietid, vi vil i det kommende år eksperimentere lidt, da vi ikke er helt tilfredse med ordningen, især i de yngste klassetrin.

I ferien blev det prioriteret at renovere villaen, det var tiltrængt, og der blev malet i klasseværelserne og i opgangen, hvor der samtidig blev lagt linoleumsgulve på.

Alle klasser har fået installeret interaktive projektorer, det har været en stor udgift, også fordi at installeringen af projektorerne krævede en opdatering af vores elektriske installationer, men det har givet nogle helt nye perspektiver i undervisningen, hvilket både lærere og elever er meget glade for. Samtlige lærere har fået et kursus i at udnytte alle de forskellige muligheder, der er ved brugen af interaktive boards.

Der er på skolen blevet etableret en legepatrulje. Der er blevet udpeget en lærer, der er tovholder og 8 af vores elever har været på et dagskursus, for at lære hvordan de sætter gang i lege i frikvarterene. En legepatrulje kan være med til at hindre at nogle elever går alene rundt i skolegården.

Skolen prioriterer fortsat at de store elever kommer på lejrskole og at den daglige undervisning evt. understøttes af besøg på museum eller lignede.
Undervisningsministeriet offentliggjorde CEPOS` undersøgelse om de enkelte skolers evner til at løfte elevernes faglige niveau ud fra, hvor man kunne forvente skolerne ville ligge, her kom Jinnah International School ind på en delt 3. plads i Københavns kommune. Undersøgelsen tager udgangspunkt i elevers forskellige forudsætninger, forældrenes økonomiske baggrund, deres uddannelsesniveau og sociale baggrund. Bestyrelsen og lærerne var eget stolte over resultatet, og arbejder hårdt på at forblive på denne plads.

Skolepolitik med fokus på disciplin

På Jinnah International School har vores skolepolitik særlig fokus på konsekvent disciplin. En af dyderne i skolens logo er disciplin.

Det signalerer til forældre, at deres børn kan forvente at få nogle gode livsværdier formidlet i praksis. Skolens medarbejdere bestræber sig således i daglig praksis til at indfrie forventninger om, at konsekvent disciplin danner et betryggende grundlag for moralsk stabilitet i skolens sociale miljø.
Konsekvent disciplin håndhæves blandt andet når det gælder følgende forhold:

Eftersom vores skole er kendetegnet ved, at hver eleve møder op i skolen in sin uniform, beder vi også forældrene om hver dag at sikre at deres børn har uniform på til deres skolegang. Manglende uniform er ikke acceptabel.

Det forventes af alle elever, at man møder i skolen inden kl. 8:00, hvor alle stiller sig op til morgensamling i aulaen. Forældrene bedes at støtte op om deres børns rettidlige møde på skolen.

Ikke ønskelige forhold med følsomme situationer, der opstår som regel i forbindelse med få elevers grænseoverskridende sociale adfærd, medfører, at følgende nedenstående brud på skolens regler bliver stoppet omgående:

1. Elever, der udøver voldelige handlinger
2. Elever, der anvender grove drillerier og/eller mobning
3. Elever, der forstyrrer undervisning eller skolearrangementer som ture uden for skolen, lejrskole m.m.
Den enkelte lærer med kentskab til klassen og klassens arbejdsmønster definerer, hvad der omfatter ”at forstyrre undervisningen”.
4. Elever, der ikke laver deres lektier og ikke har deres skoleting i orden (glemt bøger, hæfter, mapper, mangler penalhusindhold m.m.)

Skolens disciplinære regler danner således rammen for medarbejderstabens evaluering på ovennævnte områder. Det skal sikre, at skolens moralske og etiske værdier bliver levet op til.

Som sidste konsekvens kan der ifølge vores skolepolitik indledes en skolesag, hvor den pågældende elevs forældre bliver indkaldt til en samtale på skolen. Ved samtalen er skolens bestyrelsesformand, skolelederen, klasselæreren og evt. en tolk til stede. En skolesag er et udtryk for de alvorligste brud på skolens regler.

Såfremt den aftalte handlingsplan efter mødet mellem skole og forældre ikke medfører det ønskede resultat, bortvises eleven i en individuelt fastlagt periode afhængig af overtrædelsens art.

Det er alvorligt at rejse en skolesag. På Jinnah International School bestræber vi os til at bevare en positiv energi i processen til at løse konflikter. Selv efter at kvoten af overtrædelser af skolens regler har nået grænsen, søger medarbejder-staben i samarbejde med forældrene at opretholde en positiv attitude og tone gennem hele processen. Det er forudsætningen for en vellykket fælles og koordineret indsats til at løse problemet på skole- og hjemmeområdet. Derfor er det obligatorisk for forældrene at yde deres del af indsatsen i tæt samarbejde med skolens medarbejdere.

3. Revisor Kim Wass, One Revision forelagde rengskabet 2015 til orientering.
4. Der var to bestyrelsesmedlemmer, der ønskede genvalg. Ingen andre kandidater ønskede at stille op, hvorfor Kafiat Hussain og Faiz Hussain blev genvalgt for en ny periode.
5. To kandidater ønskede at blive suppleanter. Der blev foretaget en skriftlig afstemning for at finde henholdsvis første og anden suppleant. Første suppleant blev Agha Mohammad og anden suppleant blev Sadia Bivi.
6. Der var ingen forslag til behandling, hvorfor Anette Frandsen kort gennemgik de forslag, der blev givet sidste år til skolens ordinære generalforsamling, og som bestyrelsen har effektueret i løbet af skoleåret. Skolens næsten færdige hjemmeside med mulighed for informationer/beskeder/lektier mellem lærer og hjemmet via en log- in funktion blev gennemgået. (I vil blive nærmere informeret). Denne funktion sættes i værk til næste skoleår, da lærerne har været optaget af at udnytte/udforske samt blive fortrolige med de forskellige muligheder de nye interaktive projektorer har givet dem i den daglige undervisning. Vi vil fremover have to temauger om året, så vidt det er muligt, bliver de lagt i uge 11 og 41. Bestyrelsen vil fremover forsøge at anskaffe uniformer til skolen, da det har vist sig, at det er vanskeligt for forældre at skaffe uniformer enkeltvis. I det kommende skoleår vi bestyrelsen fortsat sørge for at få lokaler renoveret og se på udearealernes muligheder. Endelig skal studietid/lektiehjælp evalueres i en tæt dialog med lærerne.
7. Herefter blev der takket for god ro og orden og mødet blev hævet. Bestyrelsen inviterede på mad til de fremmødte.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *