Evalueringsplan


Evalueringsplan for Jinnah International Skole

Skolens hensigt med evalueringsplanen udspringer fra ønsket om en samlet plan for hvordan der på Jinnah Internationale Skole arbejdes med evaluering. Målet er en tydelig og målrettet plan, der samtidig er refleksiv og undersøgende. Den skal medvirke til at sikre elevens samlede faglige/pædagogiske samt sociale niveau løbende udvikles og finpudses. Evalueringsplanen tager højde for, at respons og tilbagemelding fra modtageren er et vigtigt aktiverende princip i læringsprocessen. Den skaber grundlaget for en aktiv og engageret læringsproces. Respons og forståelse samt udvikling er således gensidigt afhængige af hinanden i evalueringsarbejdet. Respekten for en ligeværdig og respektfuld dialog mellem læreren og eleven skal være det bærende princip i evalueringsforløbet. Skolens evaluering skal leve op til gældende bestemmelser i loven om friskoler og private grundskoler. “Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.” Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Da skolens elever er tosprogede lægges der stor vægt på at udforme en evalueringskultur der tager højde for dette.
Løbende evaluering. (§1b, stk 2)

• I den daglige undervisning evaluerer hver lærer den enkeltes elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.
• 4 gange årligt gives karakterer.
• Forud for skole/hjem samtalerne udleveres der 1 gang årligt evalueringsskemaer til forældrene.

Opfølgning og vurdering

• Der afholdes to årlige lærer-elevsamtaler forud for de to skole/hjem samtaler.
• Lærerne samles til pædagogiskdag 4.gange årligt. På to af møderne evalueres testresultaterne fra prøverne i januar og april.
• Der afholdes 12 årlige teammøder hvor hver enkelt elev og klasse løbende evalueres af lærergruppen.
• I elevrådet på skolen inddrages eleverne i evalueringen af skolen.

Test og prøver

• St. prøver afholdes i december og i april/maj mdr. (dvs. diagnostiske prøver i matematik og dansk)
• Engelsk tests
• Terminsprøver i 8. og 9. Klasse. I eksamens relevante fag.
• Frivillige nationale test indføres

Formålet er at vurdere/ og dokumenterer undervisningens udbytte og tilstand hos eleverne.

Underretning til forældre.(§ 1b stk 1 i friskoleloven)

• Kontaktbogs informationer mellem skole/hjem.
• 1. årligt forældreinformationsmøde.
• To årlige forældrekonsultationer. Et forældremøde i begyndelsen af skoleåret. Yderligere holdes der løbende møder efter elevernes individuelle behov.
• Forældrebreve og anden relevant info.
• Kontaktbalde
• Forældrerepræsentantsgrupper fra de enkelte klasser inddrages i skolens evalueringsarbejde
• Generelforsamling.

Konklusion og opfølgning

Den kommunale tilsyn rapport bekræfter at elevernes standpunkt lever op til fællesmål. Skolelederen vil fortsat løbende fører tilsyn med at undervisningen lever op til ministeriets bestemmelser. Dels via lærernes årsplaner og regelmæssige drøftelser med lærerne, dels ved besøg i klasserne.