Anti-mobbe strategi på Jinnah International School 2017


Alle skoler skal have en anti-mobbe strategi, der inkluderer digital mobning, og Jinnah International School ønsker på alle måder at fremme god trivsel for alle skolens elever, da en god trivsel fremmer den enkelte elevs læring. Skolen skal være fri for mobberi.
Mobning defineres som, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.
Vi ønsker på alle måder at modvirke alle former for mobning. En fast del af skolens hverdag er den generelle gode trivsel og undervisning i respektfuldt samvær på trods af forskelligheder. Det gælder både samværet ansigt til ansigt og i den digitale verden. En solid god trivsel, højt selvværd, respekt for hinanden og det forpligtende fællesskab er fremmende for god trivsel og forebyggende mod mobning.
Generelt er det mobbeforbyggende at have mange fælles oplevelser, have kendskab og venskaber på tværs af køn, klasser, interesser mv. Det er mobbeforebyggende at have oplevelser, der ligger ud over den klassiske klasseundervisning. Det kan være klassearrangementer, lejrskoler, ture ud af skolen, anderledes uger, fælles boldspil, fødselsdage, morgensang, at synge fødselsdagssang for alle: Små og store ting i hverdagen. Det er mobbeforebyggende at have åbenhed om særlige forudsætninger, at eleverne oplever at forældrene bakker op om skolen og klassen. At der også mellem de voksne er en respektfuld og god tone, når man taler om andre mennesker. Børn spejler de voksne i ord og handling både i samværet med hinanden og på nettet.
Mobning kan være rigtig mange forskellige ting. Det kan foregå på skolen, og det kan foregå udenfor skoletiden. I tilfælde af digital mobning, der ofte vil foregå udenfor skoletiden, er vi på skolen, helt afhængige af at få viden fra elever og forældre.
Skolens handleplan i tilfælde af oplevelsen af mobning:
• I tilfælde af mobning, eller tvivl om der foregår mobning, har enhver medarbejder, elev og forælder ansvar for at gå til den relevante voksne på skolen.
• For skolebørn er det klasselæreren, der er tovholder for hele klassens trivsel, og de enkelte elevers trivsel.
• Elever, forældre, kolleger skal kontakte klasselæreren og beskrive, hvad man ser, der sker ift. en elev eller en gruppe.
• Klasselæreren, der har den samlede viden om klassen, kan nuancere situationen og få et mere samlet overblik over omfanget og karakteren af evt. mobning.
• Klasselæreren har forskellige muligheder for at iværksætte en handleplan. Det kan f.eks. være:

1. Drøftelse og sparring i klasseteamet. I klasseteamet indgår klassens centrale lærere.
2. Klasselæreren kan inddrage andre klasselærere, hvis der er tale om mobning på tværs af klasserne. I øvrigt inddrages de kolleger, der er relevante. Hvis mobning foregår i et bestemt fag eller lignende.
3. Klasselæreren kan have individuelle samtaler eller gruppesamtaler med eleverne efter behov. Eleverne høres.
4. Klassemøder for klasse og klasselærer med indgåelse af aftaler, der følges op.
5. Inddragelse af ledelsen til sparring eller handling. Ledelsen orienteres løbende om de enkelte klassers generelle trivsel.
6. Inddragelse af forældre til de involverede elever.
7. Indkaldelse til møder for forældre. Det kan være hele klassens forældre, pige/drenge forældre, eller en gruppe af forældre.
8. Klasselæreren og ledelsen udarbejder en handleplan.
9. Evt. sparring med eksterne fagfolk fra f.eks. PPR. Tværfaglige samarbejdsmøder med PPR, SSP, sundhedsplejerske mv. Hvor en handleplan aftales og iværksættes med opfølgning.
Er der tilfælde af mobning, skal forældrene til de inddragede elever orienteres og have løbende formidling af situationen og skolens indsats. Det kan være via mail eller ved samtaler afhængigt af mobningens karakter og den samlede situation.
Eleverne skal inddrages og spørges om deres oplevelse af situationen før, der tages beslutninger på deres vegne. Det gælder både dem, der mobber, og dem der bliver mobbet. En medarbejder kan godt stoppe en situation, lave en akut sanktion eller bede forældre hente deres barn uden at høre de enkelte elever. Det kan være nødvendigt i enkelte tilfælde at tage en konkret beslutning. Det vil ofte være for at skærme en elev, der er meget frustreret. I det efterfølgende arbejde vil eleven høres, hvis det er en situation, der griber yderligere om sig. Klasselæreren følger op på den slags situationer i samarbejde med forældrene og ledelsen.
Er der tale om digital mobning, kan vi få brug for at kontakte andre skoler og eksterne fagfolk, hvis mobningen rækker ud over elever på vores egen skole. Oplever man som elev og forælder digital mobning, er det meget hjælpsomt, hvis man kan dokumentere det, der er skrevet/sendt. Hvis der er screen-shots af en kommunikation, er det lettere at få en fælles forståelse af, hvad der er foregået. Det kan være svært for forældre til en elev, der har mobbet, at forstå at ens eget barn har mobbet. Har vi kopi af kommunikationen, kommer vi hurtigere til en fælles forståelse af situationen.
Bortvisning fra skolen kan være den yderste konsekvens for mobning.
Forældrene kan kontakte ledelsen og bestyrelsen, hvis de oplever at det vil være formålstjeneligt. Det kan være, hvis man oplever, der ikke er den ønskede progression, at der er tale om helt generelle trivselsproblemer på tværs af klasser eller noget andet overordnet.